FIRST INTERNATIONAL
BALLET SCHOOL
IN PRAGUE

PODMÍNKY


Baletní škola je pro děti a studenty od 4 do 18 let a pro dospělé. Studenti klasického baletu jsou rozděleni podle věku do 6 tříd a výuka probíhá 2x týdně s výjimkou 1. ročníku, kde je možné docházet pouze 1x týdně. Lekce moderního tance probíhají 1x týdně a jsou určeny pouze pro stávající studenty 3., 4., 5. a 6. ročníku Baletní školy.

Vyučování ve třídě 1I a 1B trvá 50 minut.
Třídy 1A, 2AIB, 3AB, 4AB jsou 60 minutové 5AB, 6AB jsou 75 minutové.
Lekce moderního tance trvá 60 minut.
Intenzivní hodiny jsou určeny pro studenty 3., 4., 5. a 6. ročníku.
Pro třídy 5A a 6A jsou intenzivní hodiny povinné.

Je možné využít sourozenecké a rodinné slevy 10%.

 • Přijetí dětí probíhá na základě vstupního pohovoru, při němž klademe důraz na osobní kontakt dítěte s lektorem a seznámení s prostředím baletní školy.
 • Vyučování probíhá v anglickém jazyce, znalost angličtiny podmínkou.
 • Studenti musí být pojištěni pro případ zranění a to po celou dobu docházky do Baletní školy.
 • Školné se hradí bankovním převodem a musí být uhrazeno před zahájením trimestru. Při pozdní platbě účtujeme 0,5 % za každý zpožděný den platby. Školné je možné zaplatit i v hotovosti na recepci školy. Dítě bude přijato až po zaplacení školného.
 • Rodiče nebo doprovod dítěte nebudou přítomni v probíhajících hodinách. Po dobu výuky mohou na dítě čekat v recepci baletní školy. Po ukončení každého trimestru bude probíhat otevřená hodina nebo malé představení pro rodiče, členy rodiny a přátele dětí.
 • Studenti budou oblečeni v předepsaném cvičebním úboru a obuvi. S přesnou specifikací baletního oblečení, účesu a obuvi budou zájemci seznámeni během přijímacího pohovoru.
 • Vyučování probíhá v určených dnech a časech nezávisle na prázdninách, státních svátcích a dnech pracovního klidu České republiky.
 • Všechny případné otázky, potíže či témata k diskuzi nelze probírat s pedagogy v čase, kdy probíhá vyučování. V případě jakýchkoli problémů či dotazů je potřeba zkontaktovat management Baletní školy a sjednat si schůzku.
 • Nepravidelně, dle aktuální potřeby a možností může být nabídnuta fakultativní doplňková hodina - např. besedy s osobnostmi baletu, nácvik společných vystoupení a představení, promítání filmů s taneční tématikou apod. Hodina bude předem avízovaná a účast bude dobrovolná.
 • Studenti jsou povinni se řídit pokyny pedagogů.
 • Studenti mají možnost navštěvovat bezplatně lekce nižších tříd.
 • Storno: Rodičům přihlášených studentů, kteří budou mít zaplaceno školné a zruší ze závažného důvodu svou registraci před začátkem trimestru, bude školné vráceno, kromě 20% částky, jako stornovacího poplatku. Po začátku trimestru nelze školné za daný trimestr vracet.

O termínech k pohovoru budou rodiče přihlášených dětí informováni emailem nebo telefonicky.